குருவின் பெருமை

sai15

காசி ஷேத்ரம் நிவா சச்ச

ஜாஹ்னவீ சரணோதகம்

குருர் விச்வேச்வர: சாட்சாத்

தாரகம் பிரஹ்ம – நிச்சய:

                   குரு கீதை

குருவினுடைய வாசஸ்தலமே காசி ஷேத்திரம். பாத தீர்த்தமே கங்கை. குருவே சாட்சாத் தாரகப் பிரம்மமாகிய விச்வேச்வரர். ஆகவே, குருவைத் தொழுதால் சகல பாவங்களும் தீர்வதோடு, மோட்ச லோகமும் நமக்கு சித்தியாகும்.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s