சத்சரித்திர சிந்தனைகள்!

sai15

ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபருக்காகவும் 

பாபா வேலை செய்கிறார். 

ஒவ்வொரு தனிப்பட்டவருடைய 

பிரார்த்தனையையும் அவர் கேட்கிறார். 

அவர்கள் மீது இரக்கம் காட்டுகிறார். 

இதை உணர்ந்துகொண்டால் 

அனைவருக்கும் நன்மை நடப்பது நிச்சயம்.

ஓம் சாய்! ஸ்ரீ சாய்! ஜெய ஜெய சாய்!

11-6-2015 4.00

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s