சத்சரித்திரத்திலிருந்து:

sai18

நாமஸ்மரணம், வழிபாடு அல்லது

பக்தி போன்ற சாதனைகள் உங்களிடம்

இல்லையாயினும், ஞானிகளிடம்

உங்கள் முழு இதயத்தோடு சரணாகதி அடைவீர்களானால்,

இவ்வுலக வாழ்வு என்னும்

பெருங்கடலுக்கு அப்பால்

அவர்கள் நம்மை பத்திரமாக இட்டுச் செல்வார்கள்.

(சத் சரித்திரம்: அத்தியாயம் – 10)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s