சாலிகிராமம் பாபா கோயில்!

6d5ac-sai16

சாலிக்கிராமத்தில் பார்வதி பவன் ஓட்டல் அதிபர் தோத்தாத்ரி அமைக்கின்ற பாபா வழிபாட்டு ஆலயத்தில் பீடத்தை அறுகோண வடிவிலும், மூன்று படிகள் வருமாறும் அமைக்குமாறு சாயி வரதராஜன் பணித்திருக்கிறார். இது எங்கும் காணவியலாத அல்லது அரிய அமைப்பாகும்.

ஆறு கோணங்களும் நமது உடலில் உள்ள ஆறு சக்கரங்களைக் குறிப்பனவாகும். அதன் நடுவே இருக்கிற பாபா ஆன்மாவைக் குறிக்கிறார்.

பாபாவை அடைவதற்கான மூன்று படிகள் மூன்று குணங்கள், மூன்று காலங்கள், அறம் பொருள், இன்பம் என்ற மூன்று நிலைகள் ஆகியவற்றைக்குறிக்கும். இவற்றைக்கடந்தால் பாபாவாகிய வீடு பேற்றை அடையலாம் என்பது இதன் பொருள்

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s