திருப்தியடைய வேண்டும்

srisai

சாயி நாமம் நமக்குள் பிரதிஷ்டைச் செய்யப்பட வேண்டுமானால், அகிம்சை,, நேர்மை,. திருப்தி, புலனடக்கம் உட்பட அனைத்தும் முக்கியம். இதற்காக சில விக்ஷயங்களைப்பார்க்கலாம். முதலில் அகிம்சை அதன் பிற்கு நேர்மை பற்றி நேற்று பார்த்தோம். இன்று திருப்தி……

 வயிறார உண்டபிறகு மேலும் கொடுத்தால் உடனே, தடுத்து இதுவே போதும் என்போம். அத்தகைய எண்ணம் எல்லாச் செயல்களிலும் இருக்கவேண்டும். அதாவது இருப்பதைக் கொண்டு திருப்தியடைந்த மனம் உள்ளவராக, கிடைப்பதைக்கொண்டு திருப்தியடைந்த மனமுள்ளவராக இருக்கவேண்டும். போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து என்பர்.

எந்த சூழலிலும் பிறரை ஏமாற்றி எதையும் அடைய வேண்டும் என நினைக்கும் மனத்தில் சாயி நாமம் பதியவே பதியாது, பலனும் கிடைக்காது.

நான் இருபது ஆண்டுகளாக சாயி பாபாவின் தீவிர பக்தன் என்று சிலர் சொல்லிக்கொள்வார்கள். ஆனால் வீ;ட்டில் பிள்ளைக்கு, பெண்ணுக்குப்பிரச்சினை என்று கலங்குவார்கள். இவர்களது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை அலசிப்பார்த்தால், பிறர் சொத்துக்கு ஆசைப்படுகிறவராக, மறைமுகமாகப்பிறரைக் கெடுப்பவராக, தன்னலம் மிக்க நபராக, தற்புகழ்ச்சி உள்ளவராக இருப்பதை அறியலாம்.

உலகத்தில் நாம் அடைகிற லவுகீக வெற்றிகள் யாவும் ஆன்மிக முன்னேற்றத்திற்குத் தடைகளாக இருக்கின்றன என்பதை உணர்ந்துகொள்ள வேண்டும். ஆகவே, திருப்தி அடைந்த மனத்தோடு இருப்பது அவசியம்.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s