நேர்மையாக வாழ வேண்டும்!

11

சாயி நாமம் நமக்குள் பிரதிஷ்டைச் செய்யப்பட வேண்டுமானால், அகிம்சை,, நேர்மை,. திருப்தி, புலனடக்கம் உட்பட அனைத்தும் முக்கியம். இதற்காக சில விக்ஷயங்களைப்பார்க்கலாம். முதலில் அகிம்சை பற்றி நேற்று பார்த்தோம். இன்று நேர்மை……

 

எந்த நிலையிலும் நேர்மைத் தவறாமல் வாழவேண்டும். தவறான வழிகளில் நம் மனத்தைச்செல்லவிடாமல், நமது பொறுப்பை உணர்ந்து நடந்துகொள்ள வேண்டும். உண்மை பேசுவதை கொள்கையாகக் கொண்டிருப்பதும், பொய் பேசும் சூழல்களைத் தவிர்ப்பதும் அவசியம். நேர்மையானவர்கள் பகவானுக்கு நெருக்கமானவர்கள்.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s