சாயி நாமம்!

sai15

சாயி நாமம்!

சாயி நாமத்தை நாம் மனதாலும், வாக்காலும் சொல்ல ஆரம்பித்த நாள் முதலே பாபா நமது பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறார்.

அவரது நாமத்தை அவரிடமிருந்தே நாம் தீட்சை பெற்றிருக்கிறோம் என்ற உணர்வு இல்லாமல் இருந்த போதிலும், தீட்சையைக்கொடுத்துவிட்டோமே என்ற எண்ணத்தில் அவர் நமது முழு பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்.

மற்ற குருக்களுக்கும் சத்குருவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னவெனில், குரு என்கிறவர், மந்திர தீட்சை தந்து, தன் சக்தியில் பாதியைத் தந்தபோதிலும், நம்மையும், நமது செயல்முறைகளையும் தொடர்ந்து கண்காணிப்பதில்லை. காரணம் அவர் பிறப்பு இறப்புக்கு உட்பட்டவர்.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s