ஓம் ஸ்ரீ ஷீர்டி சாயி அஷ்டோத்திரம்

ஓம் ஸ்ரீ ஷீர்டி சாயி அஷ்டோத்திரம்

01. ஓம் ஸ்ரீ சாயி கணேஷாய நம:
02. ஓம் சத்குரு சாயிநாதாய நம:
03. ஓம் ஸ்ரீ ஜகத்குரு சாயிநாதாய நம:
04. ஓம் பரமகுரு சாயிநாதாய நம:
05. ஓம் தேவகுரு சாயிநாதாய நம:
06. ஓம் சாயி சிவசக்த்யை நம:
07. ஓம் சாயி சர்வ சக்திமானாய நம:
08. ஓம் சாயி சர்வ வ்யாபங்காய நம:
09. ஓம் சாயி சர்வ ஆத்மாய நம:
10. ஓம் சாயி அலக் நிரஞ்சனாய நம:
11. ஓம் சாயி சர்வ சாட்சியாய நம:
12. ஓம் சாயி அந்தர்யாமியாய நம:
13. ஓம் சாயி பரிபூரஜாத நம:
14. ஓம் சாயி ஆதிசக்தியை நம:
15. ஓம் சாயி அனாதி சக்த்யை நம:
16. ஓம் சாயி ராமாய நம:
17. ஓம் சாயி த்ரிலோகி நாதாய நம:
18. ஓம் சாயி த்ரைகால தர்ஷியாய நம:
19. ஓம் சாயி கோவிந்தாய நம:
20. ஓம் சாயி சச்சிதானந்த ஸ்வரூபாய நம:
21. ஓம் சாயி பக்த ரக்ஷகாய நம:
22. ஓம் சாயி பரமானந்த ஸ்வரூபாய நம:
23. ஓம் சாயி மஹா துர்காய நம:
24. ஓம் சாயி ஆகர்ஷண சக்தியாய நம:
25. ஓம் சாயி அஞ்ஞான விநாசகாய நம:
26. ஓம் சாயி யோகீஸ்வராய நம:
27. ஓம் சாயி புருஷோத்தம புருஷாய நம:
28. ஓம் சாயி சங்கராய நம:
29. ஓம் சாயி சுக ஸ்வரூபாய நம:
30. ஓம் சாயி கல்யாண ஸ்வரூபாய நம:
31. ஓம் சாயி ஜக ஆதாராய நம:
32. ஓம் சாயி ரகுநந்தனாய நம:
33. ஓம் சாயி தேவ ரக்ஷகாய நம:
34. ஓம் சாயி அசுர ஸம்ஹாரியாய நம:
35. ஓம் சாயி கர்மபல தாதாய நம:
36. ஓம் சாயி தத்தாத்ரேய நம:
37. ஓம் சாயி கர்த்தா புருஷாய நம:
38. ஓம் சாயி தீனபந்துவாய நம:
39. ஓம் சாயி பகத் பயஹாரிய நம:
40. ஓம் சாயி துக்க நிவாரணாய நம:
41. ஓம் சாயி அகால புருஷாய நம:
42. ஓம் சாயி ஆதி நாராயணாய நம:
43. ஓம் சாயி லீலாதாரியாய நம:
44. ஓம் சாயி ஜனஹித் காரியாய நம:
45. ஓம் சாயி சிவசம்புவாய நம:
46. ஓம் சாயி ஆபத்தி ஹரணாய நம:
47. ஓம் சாயி சரணாகத வத்ஸலாய நம:
48. ஓம் சாயி மாதவாய நம:
49. ஓம் சாயி ராகன்ஹாராய நம:
50. ஓம் சாயி ஜகத்காரணாய நம:
51. ஓம் சாயி சத்கதி தாதாய நம:
52. ஓம் சாயி மாகாளிகாயை நம:
53. ஓம் சாயி கருணாசிந்துவாய நம:
54. ஓம் சாயி சர்வேஸ்வராய நம:
55. ஓம் சாயி ஜகதீஸ்வராய நம:
56. ஓம் சாயி அகால சக்தியை நம:
57. ஓம் சாயி பதீத பாவனாய நம:
58. ஓம் சாயி விஸ்வநாதாய நம:
59. ஓம் சாயி வேத ஸ்வரூபாய நம:
60. ஓம் சாயி சுக தாதாய நம:
61. ஓம் சாயி ஹரிநாராயணாய நம:
62. ஓம் சாயி சத்ய ஸ்வரூபாய நம:
63. ஓம் சாயி சர்வ ஸாமர்ணாய நம:
64. ஓம் சாயி ஜோதி ஸ்வரூபாய நம:
65. ஓம் சாயி மஹாலக்ஷ்ம்யை நம:
66. ஓம் சாயி ஹரிகோவிந்தாய நம:
67. ஓம் சாயி சோஹம் தேவாய நம:
68. ஓம் சாயி ஓம்கார ஸ்வரூபாய நம:
69. ஓம் சாயி மஹா சரஸ்வத்யை நம:
70. ஓம் சாயி ஹரி விட்டலாய நம:
71. ஓம் சாயி வெங்கடேஸ்வராய நம:
72. ஓம் சாயி மாயா விநாசகாய நம:
73. ஓம் சாயி மோஹ விநாசகாய நம:
74. ஓம் சாயி விபித்தி பஞ்சநாத நம:
75. ஓம் சாயி பக்தி தாதாய நம:
76. ஓம் சாயி முக்தி தாதாய நம:
77. ஓம் சாயி ஞான தாதாய நம:
78. ஓம் சாயி கோபி வல்லபாய நம:
79. ஓம் சாயி பவதாரகாய நம:
80. ஓம் சாயி சர்வப்ரியாய நம:
81. ஓம் சாயி அபராத ஹர்தாத நம:
82. ஓம் சாயி பண்டரீநாராய நம:
83. ஓம் சாயி க்ருபா சாகராய நம:
84. ஓம் சாயி மங்கலகாரி தேவாய நம:
85. ஓம் சாயி அமங்கலஹாரி தேவாய நம:
86. ஓம் சாயி அம்ருத சிந்துவாய நம:
87. ஓம் சாயி சாந்தி தாதாய நம:
88. ஓம் சாயி சந்திரமௌலீஸ்வராய நம:
89. ஓம் சாயி ஜகத்ரூபாய நம:
90. ஓம் சாயி ஆத்ம ஜோதியாய நம:
91. ஓம் சாயி லக்ஷ்மிநாராயணாய நம:
92. ஓம் சாயி அபேத சக்தியாய நம:
93. ஓம் சாயி விஸ்வ ஆத்மாய நம:
94. ஓம் சாயி பரமாத்மாய நம:
95. ஓம் சாயி பக்தவத்சலாய நம:
96. ஓம் சாயி அக்னிரூபாய நம:
97. ஓம் சாயி காயத்ரியை நம:
98. ஓம் சாயி மஹா அம்பிகாயை நம:
99. ஓம் சாயி தர்மரக்ஷகாய நம:
100. ஓம் சாயி சித்தி தாதாய நம:
101. ஓம் சாயி ரித்தி::தாதாய நம:
102. ஓம் சாயி ஊர்ப்ரகாய நம:
103. ஓம் சாயி சாது ரக்ஷகாய நம:
104. ஓம் சாயி சிந்தா நாசகாய நம:
105. ஓம் சாயி ஆனந்த மூர்த்தாய நம:
106. ஓம் சாயி பாக்ய விதாதாய நம:
107. ஓம் சாயி ஹரிஹராய நம:
108. ஓம் சாயி பரப்ரம்மாய நம:

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s